بزودی شرکت استار صنعت دزدگیر هوشمند جدید خود را روانه بازار خواهد کرد .

یکی از نواوری های برجسته شرکت استار صنعت گیج دیجیتال می باشد که در رسته خود محصولی تک و بی همتا بشمار می رود.