مدل

SE:N334 miestenapteekki.com/

سازگاری با نوع سوخت رسانی

کاربراتوری / انژکتوری

سوخت های قابل پشتیبانی

CNG/بنزین

نوع گیج قابل نصب

گیج شهاب

 

مدل 

 SE:N331 https://pharmaciegenerique.fr/

سازگاری با نوع سوخت رسانی  

 انژکتوری و کاربراتوری

سوختهای قابل پشتیبانی  

 CNG / بنزین

نوع گیج قابل نصب  

 گیج عقربه ای

 

 

 

 مدل

SE:N332

سازگاری با نوع سوخت رسانی

 کاربراتوری / انژکتوری

 سوخت های قابل پشتیبانی

CNG / بنزین

نوع گیج قابل نصب 

 گیج عقربه ای

 

مدل 

SE:330S

سازگاری با نوع سوخت رسانی  francepharmacie.fr/

انژکتوری و کاربراتوری

سوختهای قابل پشتیبانی 

LPG (گاز مایع) / بنزین

نوع گیج قابل نصب 

گیج ال پی جی