مدل

 SE:340D

  سازگار با نوع سوخت رسانی

 انژکتوری و کاربراتوری

 سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزین

   نوع گیج قابل نصب

 عقربه ای

قابلیت ها قابلیت نصب بر روی داشبورد پراید بدون نیاز به تغییر در ساختار داشبورد

 

 

 

 مدل apothekefurmanner.de

 SE:341D

 سازگار با نوع سوخت رسانی

 انژکتوریو کاربراتوری

 سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزین

 نوع گیج قابل نصب

 عقربه ای

قابلیت ها قابلیت نصب بر روی داشبورد پراید بدون نیاز به تغییر در ساختار داشبورد

 

 

 

 مدل

SE:D332

 سازگار با نوع سوخت رسانی

انژکتوری و کاربراتوری espanolfarmacia.net

 سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزینی

 نوع گیج قابل نصب

 گیج مدادی

قابلیت ها قابلیت کارکرد بر روی خودروهای انژکتوری و کاربراتوری بصورت دقیق

 

 

 

مدل 

ShahabDigital

سازگار با نوع سوخت رسانی

 انژکتوری و کاربراتوری

 سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزین

  نوع گیج قابل نصب

 گیج شهاب

قابلیت ها قابلیت کارکرد بر روی خودروهای انژکتوری و کاربراتوری بصورت دقیق

 

 

 

 مدل 

 D331FAP

 سازگار با نوع سوخت رسانی

  انژکتوری و کاربراتوری

  سوخت های قابل پشتیبانی

 CNG/بنزین

   نوع گیج قابل نصب

 عقربه ای

قابلیت ها قابلیت کارکرد بر روی خودروهای انژکتوری و کاربراتوری بصورت دقیق